Bảo hiểm – Tiền lương (“BH-TL”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Các văn bản về Bảo hiểm - Tiền lương mới và nội dung chính Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013...

Xem thêm

Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Văn bản pháp luật hiện hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”) ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, Quy định về Hóa đơn điện tử ( HĐĐT ) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ,...

Xem thêm

Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Nghị định 20/2017/ND-CP (“Nghị định 20”) được ban hành vào ngày 24/02/2017 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 05 năm 2017; Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20 được...

Xem thêm

Thuế tiêu thu đặc biệt (“TTĐB”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Thuế TTĐB là loại thuế áp dụng đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu một số loại hàng hóa hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định. Hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) chịu thuế tiêu thụ đặc...

Xem thêm

Thuế xuất nhập khẩu (“XNK”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 "Thuế XNK" Thuế xuất khẩu, nhập khẩu  là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Thuế suất ( Thuế XNK ) Biểu thuế suất thuế xuất khẩu và nhập khẩu ( Thuế XNK...

Xem thêm

Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014, Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt...

Xem thêm

Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)28/11/2018

28Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Luật Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01tháng 01 năm 2009; Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng...

Xem thêm

Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Luật Luật số 13/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 của Quốc Hội, Luật Thuế Gía trị gia tang, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009); Luật số 31/2013/QH13 ban hành...

Xem thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)28/11/2018

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Luật Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII về Thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009); Luật số 32/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 của...

Xem thêm