Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN03/10/2017

Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định...

Xem thêm