Kiểm tra tuân thủ

Tuân thủ quy định pháp luật chung và riêng của ngành nghề kinh doanh như là:

 

 • Luật chuyên ngành quản lý về kinh doanh của từng ngành nghề:
 • Luật thương mại
 • Luật Công nghệ thông tin
 • Luật kiểm toán
 • Luật về ngành cho thuê lao động, Dịch vụ bảo vệ …
 • Luật về y tế
 • Luật về Trường học

Tuân thủ pháp luật về quản lý nhà nước

DN cần Tuân thủ pháp luật về quản lý của nhà nước

1. Nghĩa vụ nộp thuế :

Nghĩa vụ nộp thuế được tính dựa trên cách xác định từng loại thuế, thông thường doanh nghiệp sẽ có các nghĩa vụ thuế như sau :

 

Loại thuế Tiền thuế Phạt nộp chậm Phạt VPHC
Thuế môn bài Đóng 1 lần 1 năm Nhỏ Chậm nộp tờ khai/ Nộp tờ khai sai
Thuế GTGT Tiính theo % (0-5-10) trên doanh thu xuất hóa đơn 0,03%/ngày, 0,9% 1 tháng, 11%/năm Chậm nộp tờ khai/ Nộp tờ khai sai / Khai sai phạt 20%
Thuế Thu nhập doanh nghiệp 20% trên lợi nhuận (Doanh thu – Giá vốn – Chi phí) 0,03%/ngày, 0,9% 1 tháng, 11%/năm Chậm nộp tờ khai/ Nộp tờ khai sai / Khai sai phạt 20%
Thuế Thu nhập cá nhân Lũy tiến từ 5% đến 35% tùy theo thu nhập và 1 số trường hợp đặc biệt 0,03%/ngày, 0,9% 1 tháng, 11%/năm Chậm nộp tờ khai/ Nộp tờ khai sai / Khai sai phạt 20%

 

DN căn cứ thực tế phát sinh của doanh nghiệp để thực hiện việc lập chứng từ thuế và từ đó lập tờ khai thuế phù hợp quy định pháp luật từng loại thuế.

Các lỗi sẽ bị xử lý theo luật thuế như bảng trên

 

2. Nghĩa vụ tuân thủ về kế toán, bao gồm :

 • Luật kế toán
 • Chế độ kế toán
 • Chuẩn mực kế toán

DN cần duy trình một hệ thống sổ sách kế toán theo quy định của 3 luật trên đây và kết quả nộp cho các cơ quan có thẩm quyền  là báo cáo tài chính thể hiện toàn bộ tình hình về tài chính của DN

Việc báo cáo tài chính được lập không đúng so với tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp sẽ dẫn đến các vi phạm hoặc làm khó khăn trong việc giải trình với ngân hàng hoặc cổ đông góp vốn

 

3. Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật khi sử dụng lao động, bao gồm :

 • Luật về sử dụng Lao động
 • Luật quy định về tiền lương
 • Luật quy định về tham gia BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

DN cần thực hiện các công việc phù hợp với 3 luật trên khi có sử dụng lao động. Việc thực hiện không đúng có thể dẫn đến các hệ quả :

 • Khiếu kiện lao động, tranh chấp lao động
 • Tranh chấp tiền lương / Bị phạt do thực hiện sai quy định về tiền lương
 • Thanh tra BHXH > Truy thu BHXH > Phạt BHXH

 

4. Nghĩa vụ tuân thủ khác, bao gồm :

 • Giao dịch liên kết (Chuyển giá và Chống chuyển giá)

Kết quả là hệ thống Báo cáo chống chuyển giá cần được thực hiện

 • Quy định về báo cáo thống kê
 • Quy định về Báo cáo Đầu tư >> Báo cáo đầu tư (Chủ yếu DN FDI)

Dịch vụ kiểm tra tuân thủ tại Expertis

 • Trách nhiệm tổ chức công ty để đảm bảo tuân thủ những nội dung nêu trên là trách nhiệm của Giám đốc/Đại diện theo pháp luật
 • Để thực hiện DN cần tổ chức nhân sự các nhân sự, điển hình gồm :
 • Nhân sự chuyên về kế toán
 • Nhân sự chuyên về thuế
 • Nhân sự chuyên về lao động – tiền lương – BHXH
 • Nhân sự chuyên về chuyển giá (nếu có)

 

Giải pháp tối ưu của Expertis :

1. DN có nhân sự làm tất cả công việc báo cáo + Expertis cung cấp dịch vụ soát xét tuân thủ

Kết quả : Định kỳ hàng tháng Expertis thực hiện soát xét việc tuân thủ các luật nêu trên của DN >> Từ đó đảm bảo DN luôn có mức tuân thủ cao nhất

2. Expertis thực hiện toàn bộ công việc (Kế toán + Thuế + Tiền lương, BHXH…) dựa trên mức độ tuân thủ mong muốn của DN

Kết quả :

 • Tất cả các báo cáo và hệ thống kế toán được duy trì phù hợp yêu cầu nêu trên của pháp luật nêu trên
 • Định kỳ hàng tháng Expertis thực hiện soát xét việc tuân thủ các luật nêu trên của DN >> Từ đó đảm bảo DN luôn có mức tuân thủ cao nhất

 

Nội dung công việc sẽ thực hiện

1. Tư vấn và soát xét việc tuân thủ về thuế

 • Tư vấn xác định các nghĩa vụ thuế mà DN phải tuân thủ
 • Soát xét việc thực hiện các báo cáo và mức độ tuân thủ của các nội dung sau :
 • Báo cáo về thuế Môn bài;
 • Báo cáo về thuế GTGT;
 • Báo cáo về thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN;
 • Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN;
 • Báo cáo về thuế nhà;

 

2. Tư vấn và Soát xét việc tuân thủ về kế toán, bao gồm:

 • Tư vấn và soát xét sự phù hợp của hệ thống kế toán hiện hành so với các yêu cầu kê khai và báo cáo;
 • Soát xét các nghiệp vụ kế toán của Bên A phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Bên A đã đăng ký áp dụng;
 • Soát xét việc lập Báo cáo tài chính của Bên A theo quy định của Chế độ kế toán mà DN áp dụng.

 

3. Tư vấn và Soát xét việc tuân thủ các vấn đề về Lao động – Tiền lương – BHXH, bao gồm:

 • Việc Lập hợp đồng lao động; Nội quy lao động;
 • Việc Xây dựng thang lương; Bảng lương;
 • Việc Tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân, tính các khoản giảm trừ người lao động;
 • Việc việc tuân thủ chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động

 

4. Các nội dung khác (nếu có), bao gồm:

 • Tư vấn và soát xét về chuyển giá và báo cáo chuyển giá;
 • Hỗ trợ giải trình với cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Kiểm toán nhà nước, Thanh tra thuế;
 • Tư vấn tính hợp lý của việc lưu trữ hồ sơ kế toán nêu trên tại Bên A;
 • Tư vấn chính sách thuế liên quan đến Bên A;
 • Tư vấn giải đáp các thắc mắc về luật thuế, kế toán, luật kinh doanh;
 • Thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, đầu tư, môi trường kinh doanh cho Bên A hoặc khi Bên A yêu cầu.

 

5. Phương thức thực hiện

 • Các công việc nêu trên đây được thực hiện qua : Gặp trực tiếp tại văn phòng của hai bên, qua điện thoại, qua email, hoặc phương tiên liên lạc khác phù hợp nhu cầu phát sinh trong công việc sao cho đảm bảo các mục công việc nêu trên được thực hiện đầy đủ, đúng hạn.
 • Thực hiện kiểm tra hàng tháng số liệu trên phần mềm vào các ngày 15 và cuối tháng, trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày Bên A hoàn thành toàn bộ dữ liệu, Bên B có thể đến tại văn phòng của Bên A để hoàn thành các báo cáo;
 • Hàng tháng trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành các báo cáo và hoàn thành soát xét tư vấn, Bên B sẽ gửi cho Bên A một Thư tư vấn nêu rõ tình hình thực hiện các nội dung theo hợp đồng này cho Bên A và đề xuất giải pháp điều chỉnh (nếu có điều chỉnh).